Strefa Klienta
2015
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Wydarzenia i nowości
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Obowiązująca od 23 stycznia 2013 r. ustawa o odpadach była już kilkakrotnie zmieniana, sukcesywnie wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze.
Dobiegają końca okresy przejściowe, już wkrótce przedsiębiorstwa będą musiały funkcjonować w pełni na nowych zasadach.
Wiele zmian dotyczy także odpadów poużytkowych. Jest to związane z ukazaniem się nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z dnia 11 września 2015 r.), z nowymi przepisami w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w zakresie baterii i akumulatorów.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu
"Zasady gospodarowania odpadami"


Termin szkolenia:
 • 23.09.2016
Miejsce realizacji szkolenia:
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa

Program szkolenia:

Temat Godzina

1. Kogo należy uznać za wytwórcę i posiadacza odpadów.

2. Kwalifikowanie odpadów (przykłady):

 • Wyszukiwanie źródła powstawania odpadów,
 • Przyporządkowanie kodu odpadu,
 • Uznawanie odpadu o tym samym kodzie za komunalny lub przemysłowy (przykłady),
 • Analiza przypadków nieprawidłowego kwalifikowania odpadów.
9:30 – 11:30
Przerwa kawowa. 11:30 – 11:45

3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny.

4. Kiedy odpad traci status odpadu.

5. Decyzje administracyjne: od przygotowania wniosku po weryfikację uzyskanej decyzji:

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • Zezwolenie na transport odpadów.

6. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów:

 • Kto prowadzi ewidencję,
 • Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji - nowe rozporządzenie,
 • Ewidencja uproszczona - kto może ja prowadzić,
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym – co się zmieniło,
 • Zbiorcze zestawienie o odpadach jako odzwierciedlenie danych w ewidencji.

7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:

 • Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
 • Zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków,
 • Realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów,
 • Kampanie edukacyjne,
 • Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
 • Nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO – nowe zasady jej wystawiania,
 • Jakie metody odzysku można uznać za odzysk a jakie za recykling,
 • Kontrola przetwarzających odpady opakowaniowe - skutki stwierdzonych uchybień.
11:45 – 13:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:45

8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:

 • Podpisywanie umów na odbiór odpadów,
 • Jakie odpady należy oddawać,
 • Konsekwencje łamania prawa miejscowego.

9. Weryfikacja odbiorcy odpadów – studium przypadku.

10. Realizacja obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory, olej silnikowe i smarowe, opony:

 • wprowadzone zmiany w przepisach
 • potwierdzanie odzysku i recyklingu
 • warunki przekazywania obowiązków organizacji odzysku
 • kontrola wypełniania obowiązków
 • prowadzenie edukacji ekologicznej

11. Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany dyrektywy 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in.:

 • Nowe definicje wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel,
 • Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych,
 • Zmiany w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego przepisami ustawy,
 • Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe,
 • Nowe obowiązki nałożone na handel w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
 • Monitoring przemieszczania zużytego sprzętu.

12. Zasady wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka.

13. Wprowadzanie danych do BDO – nowy system sprawozdawczy.

13:45 – 15:30
Przerwa kawowa. 15:30 – 15:45

14. Prawne uwarunkowania transgranicznego przemieszczania odpadów w Unii Europejskiej.

15. Reguły transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz Unii Europejskiej:

 • Reguły ogólne,
 • Dwupoziomowy system kontroli.

16. Przemieszczanie odpadów nie wymagające zezwolenia („lista zielona”).

17. Wymagane informacje i dokumenty.

18. Potwierdzenie zagospodarowania odpadów.

19. Kary i sankcje administracyjne związane z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

20. Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje.

15:45 – 16:30


W razie potrzeby istnieje możliwość omówienia tematów dodatkowych:

1. Interpretacja przepisów w zakresie ustawy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew (w odniesieniu do zmiany ustawy).

2. Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową – Marszałek, KOBiZE oraz do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC.


Koszt udziału w szkoleniu: 350 zł netto/ osobę
Zgłoszenia należy wysyłać na adres justyna@darsoft.pl lub dzwonić pod numer (34) 344 49 03.
Ilość miejsc ograniczona.
Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.
Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku powiadomienia na mniej niż 2 dni robocze uczestnik szkolenia ponosi pełne koszty szkolenia.

Wykładowca

Anna Gudowska
Od 1991 roku zajmuje sie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w zakresie nadzoru firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczanie odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, prowadzeniem szkoleń, doradztwem w zakresie ochrony środowiska.
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31

Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych. Zaplanowano m.in. udogodnienia przy rejestracji podmiotów korzystających ze środowiska a także uproszczenie procedury raportowania korzystania ze środowiska.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w kilku zakładach będą rejestrować się w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji tylko raz - dotychczas trzeba było zakładać osobne konto w tej bazie dla każdego zakładu. Dodatkowo wiele formularzy będzie można złożyć elektronicznie - wystarczy tylko ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony zaufanym profilem ePUAP. Innowacją będzie również rezygnacja ze wzoru formularzy do składania raportów. Resort chce określić tylko zakres danych, które przedsiębiorca będzie obowiązany uzupełnić i przesłać do bazy.

Na zmianach skorzystają zarówno przedsiębiorcy jak i sam Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) do którego trafiają raporty o korzystaniu ze środowiska. Dane gromadzone w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji będą łatwiejsze do przetwarzania co pozwoli je zestawiać i analizować.

Rozporządzenie Ministra Środowiska ma wejść już 9 września 2016 roku.

Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?

Zgodnie z Art. 28 ww. ustawy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie. Przed nowelizacją prowadzący stację demontażu pojazdów był obowiązany osiągnąć odpowiednio 85 % odzysku i 80 % recyklingu (dla pojazdów przyjętych do stacji do dnia 31 grudnia 2014r.).

Podwyższenie dotychczas obowiązujących poziomów budzi spore zaniepokojenie wśród przedsiębiorców z branży demontażu pojazdów. Recyklerzy dość jednoznacznie podkreślają, że narzucone ustawowo poziomy nie są możliwe do osiągnięcia. Zaniepokojenie jest tym większe, iż niezrealizowanie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów skutkuje nałożeniem kar finansowych tzw. karnych stawek na właściciela stacji demontażu.

Motywacją do osiągania wymaganych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu jest z pewnością system naliczania karnych stawek (Art 28a ust.3)

Jeżeli w pierwszym roku obowiązywania ustawy stacja demontażu pojazdów nie osiągnie wymaganego poziomu odzysku/recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wówczas na właściciela stacji zostanie nałożona kara finansowa zgodnie ze schematem:

 • - 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku/recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji brakuje mniej niż 5 %
 • - 0,1 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku/recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji brakuje więcej niż 5 %

Właściciele stacji demontażu pojazdów muszą być czujni w dłuższej perspektywie czasowej bowiem praca stacji demontażu pojazdów będzie oceniana w dłuższej perspektywie czasowej. Ustawa w szczególności dyscyplinuje finansowo właścicieli stacji demontażu pojazdów, którzy nie osiągną wymaganego poziomu odzysku/recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przez co najmniej dwa kolejne lata. W takim przypadku stawka opłaty należnej za drugi i każdy kolejny rok nieosiągnięcia wymaganego poziomu stanowi dwukrotność stawki określonej zgodnie z ust. 3., czyli:

 • - 0,1 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku/recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji brakuje mniej niż 5 %
 • - 0,2 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku/recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji brakuje więcej niż 5 %
  • Ustawodawca jednocześnie daje prowadzącym stację demontażu pojazdów 2 miesięczny okres ochronny na odzysk i recykling odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli do stacji demontażu pojazdów zostały przyjęte pojazdy wycofane z eksploatacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku to prowadzący stację demontażu pojazdów może uwzględnić masę odpadów pochodzących z tych pojazdów poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca lutego następnego roku. (Art 5a ustawy o recyklingu pojazdów).

   Jak widać nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji mobilizuje przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów do rygorystycznego osiągania i przestrzegania wskazanych limitów.

   A co stanie się z pieniędzmi uzyskanymi od ukaranych właścicieli stacji demontażu pojazdów? 95 % pieniędzy z tej puli z przeznaczeniem na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów ma trafić do NFOŚ. Pozostałe 5 % zasili dochód województwa.

Audyt środowiskowy
2016-05-05
Zgodnie z ustawą z dn. 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw w tym roku po raz ostatni możecie się starać o dotację w formie dopłat do demontażu pojazdów. Dotacja w wysokości 500 zł za każdą tonę przetworzonych pojazdów będzie przyznana tylko tym przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu pojazdów, którzy obok szeregu warunków określonych ustawowo (art., 410 a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska) spełnią ten podstawowy - pomyślnie przejdą kontrolę ze strony WIOŚ-u. Warto więc dołożyć wszelkich starań, by wykluczyć wszelkie uchybienia mające wpływ na wynik kontroli. Utrata dotacji może bowiem poważnie zagrozić stabilności finansowej w Państwa firmie.

Mając na uwadze Wasze dobro zachęcamy Was do udziału w przedkontrolnym audycie Państwa Stacji demontażu mającym na celu sprawdzenie zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Weryfikację przeprowadzi specjalista mający wieloletnie doświadczenie w tej materii. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie ze schematem i w oparciu o dokumentację, którą posługuje się Inspekcja Ochrony Środowiska. Po zakończonej kontroli audytor przedstawi Państwu wytyczne oraz rekomendacje w formie raportu z przeprowadzonej weryfikacji. Wdrożenie rekomendacji z przeprowadzonego audytu pozwoli Państwu zminimalizować wszelkie nieprawidłowości a tym samym uzyskać wnioskowaną dotację do demontażu pojazdów.

Szczegółowe informacje o kosztach audytu można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym:
http://darsoft.pl/firma/kontakt/
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Z dniem 1 stycznia 2016 weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wprawadza ona szerego zmian, o których już pisaliśmy na naszych stronach. W związku z dużą ilością Państwa wątpliwości organizujemy szkolenie, na którym zostaną one szczegółowo omówione.

Termin szkolenia: 22.02.2016

Miejsce realizacji szkolenia:
As-Bud Centrum Konferencyjno Szkoleniowe
Al. Jerozolimskie 81
Central Tower
02-001 Warszawa

Program szkolenia:

 1. Przegląd najważniejszych przepisów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 2. Obowiązujące akty wykonawcze dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 3. Omówienie definicji.
 4. Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym grupy i rodzaje obowiązujące do 31.12.2017r.).
 5. Obowiązki wynikające z przepisów ustawy jakie mają:
  • wprowadzający sprzęt,
  • producenci sprzętu,
  • autoryzowani przedstawiciele producentów sprzętu,
  • dystrybutorzy sprzętu,
  • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • użytkownicy sprzętu, w tym użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych,
  • punkty serwisowe,
  • zbierający zużyty sprzęt,
  • prowadzący zakłady przetwarzania zużytego sprzętu,
  • recyklerzy i prowadzący odzysk odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu.
 6. Zasady gospodarowania zużytym sprzętem (magazynowanie, zbieranie, transport, przetwarzanie, postępowanie z odpadami powstającymi w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu.
 7. Ewidencja, rejestr GIOŚ i BDO oraz sprawozdawczość wynikająca z przepisów ustawy o odpadach i ustawy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 8. Audyt zewnętrzny w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu.
 9. Zabezpieczenie finansowe, masa sprzętu wprowadzonego, poziomy odzysku, poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, opłata produktowa, zwolnienia.
 10. Przemieszczanie do Polski używanego sprzętu (w tym sprzętu wadliwego wysłanego do naprawy gwarancyjnej) oraz zużytego sprzętu.
 11. Obowiązki organów administracji publicznej (w tym dotyczące kontroli podmiotów wymienionych w pkt.5).
 12. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.
 13. Okres przejściowy związany z wchodzeniem w życie przepisów nowej ustawy w stosunku do przepisów „starej” ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (20.07.2005r.).


Koszt udziału w szkoleniu: 450 zł netto/ osobę
Zgłoszenia należy wysyłać na adres justyna@darsoft.pl lub dzwonić pod numer 507 163 339.
Ilość miejsc ograniczona.
Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.
Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku powiadomienia na mniej niż 2 dni robocze uczestnik szkolenia ponosi pełne koszty szkolenia.


Wykładowcy

Małgorzata Tomczak - od wejścia w życie ustawy zajmuje się zagadnieniami związanymi z ZSEE oraz brała udział w pracach nad zmianą ustawy. Jest Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Departament ten jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynikającego z ustawy o ZSEE. Tu wpływają wszystkie sprawozdania od przedsiębiorców następnie są sprawdzane, analizowane i wpisywane do bazy danych.Anna Gudowska - Od 1991 roku zajmuje sie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w nadzorze firm w zakresie gospodarki odpadami, emisjami zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczanie odpadów. Obecnie jest zarządza zespołem doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, prowadzeniem szkoleń, doradztwem w zakresie ochrony środowiska.