Strefa Klienta
2015
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Wsparcie dla allegro
2013-07-16
Nasze rozwiązania do obsługi stacji demontażu pojazdów otrzymują wsparcie dla allegro.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Wydarzenia i nowości
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Plany inwestycyjne będą zawierały planowane inwestycje, oszacowanie kosztów tych inwestycji oraz wskazanie źródeł finansowania. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie ujęcie ich w planach inwestycyjnych. Projekt planu podlega uzgodnieniu z ministrem do spraw środowiska. Sam plan będzie stanowił załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Oprócz planów inwestycyjnych ustawa wprowadza rozwiązania w zakresie ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Ustawa dokonuje zmian w zakresie funkcjonowania instalacji zastępczych. Usunięto przepisy, zgodnie z którymi wojewódzkie plany gospodarki odpadami zawierają wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Ustawa przedłuża ważność wydanych na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. zezwoleń na zbieranie, odzysk lub na unieszkodliwianie odpadów.
Dopuszczono możliwość zarządzania gminnym składowiskiem odpadów przez jednostkę sektora finansów publicznych, w przypadku gdy wydana została zgoda na zamknięcie tego składowiska lub decyzja o jego zamknięciu w oparciu o przepisy art. 54 ust. 1 lub 54c ust. 1ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz 145 lub 148 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.


Źródło: prezydent.pl
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
31 grudnia opublikowane zostały rozporządzenia zmieniające dotychczaswe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
 1. karta przekazania odpadów
 2. karta ewidencji odpadu
 3. kara ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 4. karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 5. karta ewidencji dla odpadów niebezpiecznych
 6. karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
Treść aktu dostępna jest pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1973/1
Zmianie uległ każdy z tych dokumentów. W przypadku karty przekazania odpadu Ministerstwo Środowiska przychyliło się do naszej prośby i dodało przypis rozwiewający wątpliwości w przypadku możliwości stosowania tego dokumentu w formie elektronicznej z użyciem podpisu kwalifikowanego. Oznacza to, że jeżeli każdy z przedsiębiorców biorących udział w obrocie odpadami go posiada nie ma potrzeby stosowania wersji papierowej.

Ponadto w nowym wzorze dokumentu wprowadzono następujące zmiany:

 1. Podawanie danych miejsca prowadzenia działalności przekazującego i przejmującego odpady. Do tej pory zawsze należało podać wyłącznie adres siedziby
 2. Dodano obowiązek wskazania transportującego. Nie ma on już charaktoru domniemanego.
 3. Usunięto pola z wnioskowaniem o DPO/DPR. Powodem było nieprawidłowe wypełnianie tego pola przez wielu przedsiębiorców
 4. Dodano obowiązek podawania numeru NIP
 5. Dodano obowiązek podania numeru numeru rejestrowego z BDO. W związku z tym, że baza jeszcze nie powstała to pole pozostaje puste.
 6. Dla odpadów medyczy dodana została możliwość zaznaczenia wnioskowania o otrzymanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych

Nowy katalog odpadów
Od 1 stycznia stosujemy również nowy katalog odpadów. Zmiany są nieznaczne. Dodano kilka nowych kodów odpadów oraz zmieniono rodzaj odpadu przypisany do niektórych.

Nowa karta ewidencji odpadu

W tym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:
 1. Obowiązek podania numeru NIP i numeru rejestrowego z BDO
 2. Masa odpadów wytworzonych została podzielona na odpady powstające w instalacjach i poza instalacji
 3. Dodano kolumnę umożliwiającą wskazanie ilości odpadów wydobytych ze składowiska
 4. Scalono kolumny zawierające procesy odzysku i unieszkodliwiania. Od teraz proces, któremu odpad był poddany wskazujemy w jednej kolumnie
 5. Dodano kolumnę Sposób gospodarowania. Należy w niej określić szczegółowy sposób postępowania z odpadem.
  Wpisać „Rec” – w przypadku gdy odpady są poddawane recyklingowi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Wtn” – w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Ppu” – w przypadku przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach rubryka pozostaje pusta.

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

W tym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:
 1. Obowiązek podania numeru NIP i numeru rejestrowego z BDO
 2. Usunięto obowiązek podawania daty, kiedy odpady zostały przekazane innemu przedsiębiorcy
 3. W sekcjach dotyczących gospodarowania odpadami dodano kolumny, których działanie odpowiada sprawozdaniu do NFOŚ
 4. Dodano możliwość podania informacji o częściach. Do tej pory dane te wprowadzano w kolumnach dotyczących odpadów

Aktualne wersje naszego oprogramowania już uwzględniają te zmiany przepsiów

EDPO i EDPR
2014-11-03
Opublikowana została aktualizacja po zainstalowaniu, której możliwe jest wystawianie dokumentów EDPO i EDPR.
Dokumenty te należy wystawiać w przypadku eksportu odpadów opakowaniowych poza granicę Polski w przypadku przekazywania ich w celu poddania procesom recyklikngu lub odzysku innego niż recyklikng.

Aktualizacja jest wynikiem wejścia w życie rozporządzenia:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001405&min=1
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy na nasze stoisko 185 w pawilonie 5.

Od 14 do 17 paździenika 2014 jesteśmy wystawcą na targach POLEKO w Poznaniu.

W trakcie targów będziemy prezentować nasze obecne rozwiązania umożliwiające zarządzanie gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwach, gminach, urzędach marszałkowskich.
Zaplanowaliśmy również premierę naszego nowego systemu zarządzającego logistyką odpadów umożliwiającego m.in.:
 • planowanie i harmonogramy tras
 • wsparcie dla urządzeń mobilnych
 • automatyzację fakturowania i rozliczeń
Dla wszystkich odwiedzających nasze stoisko zaplanowaliśmy niespodziankę.

Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28


Nowa ustawa o odpadach wprowadza wiele zmian i nowości, które z jednej strony zmniejszają liczbę obowiązków dla przedsiębiorców, a z drugiej strony nałożą wiele nowych na innych.

W związku z wprowadzeniem nowej ustawy w życie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu
"Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami"


Szkolenie odbędzie się w dniu 12.06.2014 r.
Miejsce realizacji szkolenia:
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa

Szczegółowe informacje na temat programu szkolenia dostępne są pod tym adresem.


Program szkolenia:

Lp. Temat Godzina
1 Wprowadzenie do Ustawy o odpadach: :
 • zakres, przedmiot i cel regulacji
 • podstawowe definicje
 • hierarchia postępowania z odpadami
 • katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych
  na odpady inne niż niebezpieczne
 • uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
 • utrata statusu odpadów
09.00-10.30
2 Przerwa kawowa 10.30-10.45
3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach:
 • zbieranie i transport odpadów
 • magazynowanie odpadów
 • przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności
  za gospodarowanie odpadami
 • przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach
 • wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów
 • wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • decyzje środowiskowe w świetle nowelizacji rozporządzenia
  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • rejestr (BDO)
 • ewidencja odpadów i sprawozdawczość
 • sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
 • przepisy karne i administracyjne kary pieniężne
 • zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe
10.45-13.00
4 Przerwa obiadowa 13.00-13.30
5 Obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi:
 • podstawowe definicje
 • obowiązki producenta, importera, i eksportera opakowań
 • zasady rejestracji stare i nowe – terminy wejścia w życie
 • opłata rejestrowa i opłata roczna
 • DdPR i DPO, EDPR i EDPO – znaczenie skrótów, zasady stosowania
 • publiczne kampanie edukacyjne
 • zasady prowadzenia dokumentów DPO i DPR oraz EDPO i EDPR – istotne zmiany
13.30-14.30
6 Przerwa kawowa 14.30-14.45
7 Obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
 • sposób liczenia opłaty produktowej za nie wykonanie obowiązku recyklingu
 • audyt zewnętrzny – zasady prowadzenia
 • administracyjne kary pieniężne
14.45-15.45
8 Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje 15.45-16.30


Koszt udziału w szkoleniu to 350 zł netto za osobę. W przypadku zgłoszenie więcej niż jednej osoby z tej samej firmy koszt udziału kolejnej osoby to 250 zł netto.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres justyna@darsoft.pl lub dzwonić pod numer 507 163 339. Ilość miejsc ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06-06-2014.

Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.
Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze uczestnik szkolenia ponosi pełne koszty szkolenia.

Wykładowca

Anna Gudowska
Od 1991 roku zajmuje sie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w zakresie nadzoru firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczanie odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, prowadzeniem szkoleń, doradztwem w zakresie ochrony środowiska.