Strefa Klienta
2015
Integracja z BDO
2020-06-02
1 stycznia 2020 ewidencja odpadów w BDO
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Klasyfikacja odpadów, czyli małpa z brzytwą

Istnieje wiele sposobów klasyfikowania odpadów.
Podstawowy, zgodny z definicją zawartą w art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628), dzieli je na odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne.

Już sama definicja - Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany – zmusza nas do klasyfikowania WSZYSTKIEGO jako odpad, co jest wierutną bzdurą.
Ustawodawca nie przewidział możliwości wykorzystania produktów ubocznych jako pełnowartościowych surowców do produkcji innych wyrobów. Jakiekolwiek wykorzystanie w części lub w całości produktów ubocznych jest w myśl obowiązujących przepisów ODZYSKIEM odpadów, który wymaga zezwolenia. Ale to temat na osobne przemyślenia.
Skoro ustaliliśmy już, że odpadem jest wszystko co nie jest produktem, spróbujmy określić właściwy kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1206).
Na wstępie rozporządzenia znajdziemy najważniejszą informację: określenie odpadów zależy od źródła ich powstawania. Ta wstępna klasyfikacja jest dla nas podstawą. Jeżeli nie określimy na wstępie ŹRÓDŁA powstawania naszych odpadów, tym większa będzie szansa na błędną klasyfikację przy dalszym postępowaniu z odpadami.

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup:
grupa 01 - odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
grupa 02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności ,
grupa 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,
grupa 04 - odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego,
grupa 05 - odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla,
grupa 06 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej,
grupa 07 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej,
grupa 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,
grupa 09 - odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
grupa 10 - odpady z procesów termicznych,
grupa 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych,
grupa 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
grupa 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),
grupa 14 - odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),
grupa 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
grupa 16 - odpady nieujęte w innych grupach,
grupa 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
grupa 18 - odpady medyczne i weterynaryjne,
grupa 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
grupa 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Pamiętajmy, że katalog odpadów obejmuje dużą ilość substancji i przedmiotów. Podstawowa klasyfikacja odpadów opiera się na źródle ich powstawania, a następnie na surowcu z jakiego są wykonane, stanu skupienia, składu chemicznego, toksyczności, stopnia zagrożenia dla środowiska oraz stopnia przydatności do dalszego wykorzystania.

Najczęstszym błędem popełnianym podczas klasyfikacji wytwarzanych przez nas odpadów jest identyfikowanie ich jako grupę 19. Już pierwsze słowa w nazwie grupy mówią nam, że możemy zakwalifikować do niej jedynie odpady, które objęte są koniecznością uzyskania zezwolenia na odzysku odpadów. Przyjrzyjmy się szczególnie odpadom o kodzie 19 12 01 – papier i tektura. Do tej grupy mogą być klasyfikowane odpady pochodzące z sortowni, zakładów demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (często zdarzają się kartonowe wkładki, np. w radioodbiornikach starego typu) oraz odpady pochodzące z firm zajmujących się niszczeniem dokumentów. Nie należy do tej grupy klasyfikować odpadów opakowaniowych z grupy 15, nawet jeśli zostały przesortowane.

Jednym z najczęstszych przykładów jakie omawiam podczas szkoleń jest plastikowe krzesło ogrodowe, które może być zaklasyfikowane przez wytwórcę odpadów jako odpad o kodzie 07 02 13 – odpady z tworzyw sztucznych (podczas produkcji jedno z krzeseł było wybrakowane) lub jako kod 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 do których zaliczone zostanie krzesło ogrodowe z tworzywa sztucznego wycofane przez producenta jako produkt nieodpowiadający wymaganiom (zwrot w drodze reklamacji), ale również jako odpad o kodzie 20 01 39 – tworzywa sztuczne, jeśli zostanie wytworzone w gospodarstwie domowym (po pewnym czasie krzesło się połamało).
Jak widać ustalenie źródła powstania odpadu pozwoli nam na prawidłową klasyfikację.

Na pewno przydatnym w klasyfikacji odpadów będzie poniższy schemat podziału odpadów :
Rodzaj odpadu Konsystencja Inne
Odpady powstające w wyniku bytowania człowieka (odpady komunalne)
Odpady stałeNiebezpieczne
Pozostałe
Odpady ciekłeNiebezpieczne
Pozostałe
Odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (odpady przemysłowe)
Odpady stałeNiebezpieczne
Pozostałe
Odpady ciekłeNiebezpieczne
Pozostałe
Osady ściekowe
Niezależnie od konsystencjiNiebezpieczne
Pozostałe
Dodatkowo korzystajmy z poniższego systemu klasyfikacji odpadów:
  • wg źródła postawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99)
  • w przypadku nie odnalezienia odpowiedniej pozycji ww. grupach, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15
  • w przypadku nie odnalezienia odpowiedniej pozycji grupach 13, 14 i 15, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach,
  • w przypadku nie odnalezienia odpowiedniej pozycji ww. grupach, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach,
  • w przypadku nie odnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady). Pamiętajmy jednak, że w przypadku zaklasyfikowania jakiegokolwiek odpadu do kodu zakończonego cyframi 99 możemy zostać wezwani do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych odpadu.
Autorem artykułu jest Anna Gudowska